Jesteś tutaj: informacjefinansowe.com.pl >Artykuły dla kategorii ‘Płynność finansowa

Co oznacza dyskonto i redyskonto weksla?

Weksel uchodzi za najstarszy instrument finansowy, bo stosowano go już w okresie średniowiecza. Wówczas pełnił on rolę krótkoterminowego środka zapłaty. Weksel jest dokumentem, który zobowiązuje wystawcę, albo wskazaną przez niego osobę, do zapłaty w określonym terminie sumy pieniężnej do rąk osoby wskazanej w dokumencie. Dyskonto weksla polega na wykupie go przez bank przed terminem płatności i z potrąceniem odsetek dyskontowych. Potrąceniu podlegają odsetki dyskontowe, które są liczone za okres od daty dyskonta weksli do momentu ich płatności. Redyskonto jest wykupem weksli zdyskontowanych przez inne banki przed terminem płatności. Narodowy Bank Polski wyma

Kompetencje dyrektora izby celnej

Dyrektor izby celnej jest powoływany i odwoływany przez Ministra Finansów na wniosek Szefa Służby Celnej. Dyrektor izby celnej nadzoruje działalność naczelników urzędów celnych oraz rozstrzyga w II instancji sprawy, które w I instancji są rozstrzygane przez naczelników. Dyrektor izby celnej realizuje politykę kadrową i szkoleniową nie tylko w izbach celnych, ale i w urzędach celnych oraz prowadzi działania związane z wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, a także podejmuje działania w celach zapobiegawczych. Dyrektor izby celnej pobiera celne należności, podatki, opłaty i dopłaty. Spoczywają na nim także obowiązki wynikając

Co oznacza nadpłynność?

Nadpłynność jest pojęciem odnoszącym się w ekonomii i prawie finansowym do systemu bankowego. Oznacza ono stan, w którym ilość środków w sektorze bankowym przekracza wymagany poziom rezerwy obowiązkowej. Nadwyżka jest obliczana w odpowiednich okresach utrzymywania rezerwy. Saldo operacji otwartego rynku oraz operacji depozytowo – kredytowych, które są przeprowadzane przez Narodowy Bank Polski jest miarą nadpłynności. Nadpłynność jest określana w sprawozdaniu z wykonania założeń polityki pieniężnej przygotowywanego przez Radę Polityki Pieniężnej. Narodowy Bank Polski stosuje instrumenty polityki pieniężnej uwzględniając utrzymującą się trwałą nadwy