Jesteś tutaj: informacjefinansowe.com.pl >Artykuły dla kategorii ‘Budżet państwa

Zadania naczelnika urzędu celnego

Naczelnik urzędu celnego zajmuje się wymiarem, poborem i kontrolą podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów (VAT), podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, a także podatku od gier i od wydobycia niektórych kopalin. Do jego zadań należy też wykonywanie kontroli oraz rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw skarbowych i skarbowych wykroczeń. Naczelnik urzędu celnego powinien podejmować działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie przestępczości skarbowej. Jego zadaniem jest też wymiar i pobór należności celnych i innych opłat tego typu oraz nadawanie towarom przeznaczenia celnego. Inne zadania spoczywające na naczelniku urzędu celnego są określone w

Interpretacje ogólne i ich skutki

Interpretacja ogólna jest wydawana przez Ministra Finansów w celu jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego. Osoba wnioskująca o wydanie interpretacji ogólnej musi wskazać na niejednolitość stosowania przepisów, aby była podstawa do wydania interpretacji ogólnej. Minister Finansów wydaje interpretację ogólną i niezwłocznie publikuje ją w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Interpretacja ogólna jest skuteczna od opublikowania. Osoby stosujące się do interpretacji ogólnej nie ponoszą negatywnych konsekwencji, które wynikałyby z jej późniejszej zmiany. Minister Finansów może wydawać interpretacje ogólne nie t

Etapy procedury budżetu państwa

Procedura budżetowa rozpoczyna się od przedłożenia przez Ministra Finansów Radzie Ministrów założeń projektu ustawy budżetowej. Minister Finansów wydaje rozporządzenie, w którym określa terminy przesyłania materiałów niezbędnych do przygotowania projektu ustawy budżetowej nazywane notą budżetową. Następnie, na ich podstawie przygotowuje on projekt ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem i przedkłada go Radzie Ministrów. Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej. Następnie przedkłada go Sejmowi. W Sejmie odbywają się trzy czytania na posiedzeniu plenarnym. Pierwsze czytanie obejmuje m.in. expose budżetowe. Kolejnym krokiem jest przekazanie uchwalonej