Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl >Artykuły dla kategorii ‘Budżet państwa

Zadania naczelnika urzędu celnego

Naczelnik urzędu celnego zajmuje się wymiarem, poborem i kontrolą podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów (VAT), podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, a także podatku od gier i od wydobycia niektórych kopalin. Do jego zadań należy też wykonywanie kontroli oraz rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw skarbowych i skarbowych wykroczeń. Naczelnik urzędu celnego powinien podejmować działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie przestępczości skarbowej. Jego zadaniem jest też wymiar i pobór należności celnych i innych opłat tego typu oraz nadawanie towarom przeznaczenia celnego. Inne zadania spoczywające na naczelniku urzędu celnego są określone w prz

Interpretacje ogólne i ich skutki

Interpretacja ogólna jest wydawana przez Ministra Finansów w celu jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego. Osoba wnioskująca o wydanie interpretacji ogólnej musi wskazać na niejednolitość stosowania przepisów, aby była podstawa do wydania interpretacji ogólnej. Minister Finansów wydaje interpretację ogólną i niezwłocznie publikuje ją w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Interpretacja ogólna jest skuteczna od opublikowania. Osoby stosujące się do interpretacji ogólnej nie ponoszą negatywnych konsekwencji, które wynikałyby z jej późniejszej zmiany. Minister Finansów może wydawać interpretacje ogólne nie tylko

Etapy procedury budżetu państwa

Procedura budżetowa rozpoczyna się od przedłożenia przez Ministra Finansów Radzie Ministrów założeń projektu ustawy budżetowej. Minister Finansów wydaje rozporządzenie, w którym określa terminy przesyłania materiałów niezbędnych do przygotowania projektu ustawy budżetowej nazywane notą budżetową. Następnie, na ich podstawie przygotowuje on projekt ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem i przedkłada go Radzie Ministrów. Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej. Następnie przedkłada go Sejmowi. W Sejmie odbywają się trzy czytania na posiedzeniu plenarnym. Pierwsze czytanie obejmuje m.in. expose budżetowe. Kolejnym krokiem jest przekazanie uchwalonej usta