Jesteś tutaj: informacjefinansowe.com.pl >Artykuły dla kategorii ‘System podatkowy

Wartość dodana a podatek VAT

Wartość dodana jest rzeczywistym wkładem przedsiębiorcy w wartość wytworzonego produktu lub usługi. Wartość dodana obejmuje zysk netto, podatek dochodowy, koszty pracy, amortyzację oraz odsetki od pożyczek i kredytów zapłacone przez przedsiębiorcę. Na podstawie wartości dodanej oblicza się wysokość podatku od wartości dodanej określanej także często podatkiem od towarów i usług. Wartość dodana może być też określana jako przyrost wartości sprzedaży towaru lub usługi w określonej fazie procesu gospodarowania. Podatek VAT jest wielofazowym podatkiem, ale pozbawionym kaskadowego charakteru. Podatnik nalicza go od wartości sprzedanej towaru lub usługi, lec

Zadania naczelnika urzędu skarbowego

Urzędy skarbowe są jednostkami, które prowadzą dochodzenia w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz występują jako oskarżyciel publiczny w postępowaniu prowadzonym w tego typu sprawach. Urzędy skarbowe występują także w roli wykonawcy kar majątkowych. Z kolei naczelnicy urzędu skarbowego są organami, które wykonują zadania właśnie przy pomocy urzędów skarbowych. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzje ustalające i decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego oraz pobiera podatki i niepodatkowe należności budżetowe. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatników i przyjmuje deklaracje podatkowe oraz wykonuje kontrolę podatkową

Budżetowanie netto i brutto – na czym polega?

Budżetowanie netto i budżetowanie brutto są metodami powiązania jednostki z budżetem państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Budżetowanie netto polega na tym, że jednostka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o własny plan finansowy. Osiągane dochody są przeznaczane na finansowanie jej bieżącej działalności, natomiast ich nadwyżka jest odprowadzana do budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie jednostka może otrzymywać dotacje celowe, podmiotowe lub przedmiotowe. Niektórym jednostkom przysługuje także jednorazowa dotacja na pierwsze środki obrotowe (np. samorządowy zakład budżetowy). Budżetowanie brutto polega natomiast