Jesteś tutaj: informacjefinansowe.com.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse publiczne

Minister Finansów jako organ podatkowy

Minister Finansów jest jednym z organów podatkowych. Do jego zadań należy zawieranie porozumień w zakresie ustalania cen transakcyjnych oraz wydawanie interpretacji indywidualnych i ogólnych. Minister Finansów jest organem, któremu przysługuje prawo do żądania przekazania informacji objętych tajemnicą skarbową, pod warunkiem spełnienia pewnych przesłanek. Minister Finansów jest organem pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, zmiany lub uchylenia decyzji, albo stwierdzenia jej wygaśnięcia, a także wznowienia postępowania. Od wydanych przez niego decyzji można wnieść do Ministra Finansów odwołanie, a zatem jest on jednocześnie organem po

Interpretacje indywidualne i ich skutki

Interpretacje indywidualne są wydawane na wniosek zainteresowanego. We wniosku należy przedstawić stan faktyczny oraz stan prawny, którego on dotyczy, a także swoją opinię prawną w tym przedmiocie. Wnioskodawca powinien wyczerpująco opisać stan faktyczny. Może to być zdarzenie, które już nastąpiło, albo zdarzenie przyszłe. Należy dodać, że opis więcej niż jednego stanu faktycznego nie jest błędem formalnym. W takiej sytuacji konieczne jest jednak wniesienie opłaty odpowiednio za każdy przedstawiony stan faktyczny. Interpretacje indywidualne są wydawane przez Ministra Finansów. Po wydaniu interpretacji indywidualnej jest ona niezwłocznie doręczana zainteresowa

Jakie kompetencje ma Prezes NBP?

Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP. Prezes Narodowego Banku Polskiego pełni funkcję reprezentacyjną, przewodniczącego i organizacyjną. Funkcja reprezentacyjna polega na reprezentowaniu NBP oraz reprezentowaniu interesów finansowych Rzeczpospolitej Polski na arenie międzynarodowej. Prezes NBP jest przewodniczącym Zarządu i Rady Polityki Pieniężnej oraz przełożonym wszystkich pracowników Narodowego Banku Polskiego. Prezes wydaje zarządzenia i decyzje administracyjne. Ustala on zasady przechowywania wartości pieniężnych w bankach i przedsiębiorstwach. Są to podmioty produkujące znaki pieniężne. Prezes NBP ustala też