Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse publiczne

Jakie są kompetencje Rady Polityki Pieniężnej?

Rada Polityki Pieniężnej składa się z 9 członków i przewodniczącego, którym jest Prezes Narodowego Banku Polskiego. Członkowie są wybierani w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat. Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość stóp procentowych NBP, ustala stopy rezerwy obowiązkowej banków oraz SKOK-ów. Do zadań Rady Polityki Pieniężnej należy także zatwierdzanie planu finansowego i sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego. Kadencja członka Rady Polityki Pieniężnej wynosi 6 lat, a można ją pełnić wyłącznie przez jedną kadencję. Ważnym zadaniem RPP jest też ustalenie zasad operacji otwartego rynku oraz określenie górnych granic z

Metoda kasowa a memoriałowa – czym się różnią?

Metoda kasowa i memoriałowa służą ewidencjonowaniu skutków operacji gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki. Metoda kasowa polega na tym, że skutki operacji gospodarczych są ujmowane w terminie zapłaty. Metoda memoriałowa jest przeciwstawiana metodzie kasowej. Polega ona na tym, że skutki operacji gospodarczej są przedstawiane niezwłocznie po jej wystąpieniu. W odróżnieniu od metody kasowej moment realizacji gotówkowej transakcji nie jest istotny. Zastosowanie metody memoriałowej może powodować wykazanie dodatniego wyniku finansowego mimo że faktycznie nie został on zrealizowany. Z drugiej strony, ujemny wynik finansowy może być wyższy niż w przypadku zas

Rezerwy budżetu samorządowego

W budżecie samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe. Tworzy się także rezerwę ogólną, która w odróżnieniu od rezerw celowych ma charakter obowiązkowy. Rezerwa ogólna jest przeznaczana na dowolne wydatki jednostki samorządu terytorialnego dotyczące realizacji jej zadań i jakich nie można było przewidzieć w czasie przygotowywania projektu budżetowego Łącznie rezerwy celowe nie mogą być większe niż 5% wydatków przewidzianych w uchwale budżetowej. Z kolei rezerwa ogólna powinna wynosić nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków. Rezerwy celowe mogą być tworzone na wydatki, których szczegółowego podziału nie można było dokonać