Jesteś tutaj: informacjefinansowe.com.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki

Decyzja ustalająca i określająca – czym się różnią?

Organy podatkowe podejmują rozstrzygnięcia w kwestii wysokości zobowiązania podatkowego w drodze decyzji. Decyzja ustalająca ma charakter konstytutywny i jest wydawana w sytuacji, gdy zobowiązanie podatkowe nie powstaje z mocy prawa, lecz konieczne jest ustalenie jego wysokości na podstawie informacji zawartych w deklaracji złożonej przez podatnika. Decyzja ustalająca jest wydawana m.in. odnośnie do podatku od nieruchomości. Zobowiązanie podatkowe powstaje z chwilą doręczenia decyzji podatnikowi. Z kolei decyzja określająca ma charakter deklaratoryjny i jedynie stwierdza prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, które powstało z mocy samego prawa. Decyzja okr

Kompetencje dyrektora izby skarbowej

Dyrektor izby skarbowej nadzoruje naczelników urzędów skarbowych oraz jest organem II instancji w sprawach, które są rozstrzygane w I instancji przez naczelników urzędów skarbowych. Do jego zadań należy też zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym między innymi identyfikacja obszarów zagrożeń, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie podatkowych obowiązków. Ważną kompetencją dyrektora izby skarbowej jest ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców, a także analizowanie prawidłowości ich wykorzystywania. Zakres Dyrektor izby skarbowej wykonuje także inne zadania, które są określone w odrębnych przepisach. Zadania wymienione

Elementy zmienne podatku od spadków i darowizn

Podmiotem czynnym podatku od spadków i darowizn jest gmina, zaś podmiotem biernym jest osoba fizyczna, która nabyła rzecz lub prawo majątkowe tytułem darowizny, spadku, zasiedzenia lub pod innym tytułem wymienionym w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest zaś wspomniane nabycie. Podstawa opodatkowania jest obliczana jako tak zwana czysta wartość, a zatem po odliczeniu obciążeń. Skala podatkowa jest progresywna i została ustalona przez ustawodawcę dla trzech grup podatkowych. W pierwszej grupie podatkowej stawki wynoszą 3%, 5% i 7%. W drugiej grupie podatkowej stawki wynoszą 7%, 9% i 12%. Z kolei w trzeciej grupie podatkowej stawki wynosz