Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl >Artykuły dla kategorii ‘Płynność finansowa

Przeniesienie a przejęcie własności

Przeniesienie własności i przejęcie własności są dwoma różnymi formami wykonania zobowiązania podatkowego. Przeniesienie własności jest szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Może ono dotyczyć rzeczy lub praw majątkowych. Prawo własności może zostać przeniesione na Skarb Państwa, gminę, powiat lub województwo, w zależności od tego, kto jest wierzycielem podatkowym. W praktyce będzie do Skarb Państwa lub gmina. Powiat i województwo nie posiadają własnych podatków lokalnych. Przeniesienie własności występuje na wniosek podatnika. Nie wiąże się zatem z brakiem jego zgody. Między starostą, wójtem lub marszałkiem województwa zo

Progresja – globalna i szczeblowa

Progresja jest jedną ze skal nieproporcjonalnych. Skala jako zbiór stawek podatkowych może być proporcjonalna, albo nieproporcjonalna. Skala proporcjonalna zwana też opodatkowaniem liniowym polega na tym, że stawka nie zmienia się mimo wzrostu podstawy opodatkowania a wysokość podatku wzrasta proporcjonalnie do podstawy opodatkowania. Skala nieproporcjonalna nie posiada tej cechy. Skala progresywna będąca jej odmianą może występować w postaci globalnej lub szczeblowej, zwanej też ciągłą. Progresja jest skalą, w której stawka podatkowa wzrasta wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania. Jeżeli obowiązuje jedna stawka podatkowa do określonego progu wartości podstawy op

Czym jest sektor finansów publicznych?

Sektor finansów publicznych nie został zdefiniowany przez ustawodawcę. Niemniej w ustawie o finansach publicznych znajduje się katalog jednostek sektora finansów publicznych. Nie należą do niego instytuty badawcze, banki i spółki prawa handlowego, a także przedsiębiorstwa. Natomiast podmioty należące do sektora finansów publicznych można podzielić na trzy podsektory, a mianowicie podsektor rządowy, samorządowy i ubezpieczeń społecznych. Podsektor rządowy tworzą między innymi organy władzy publicznej, organy kontroli, sądy i trybunały, a także państwowe jednostki budżetowe, instytucje gospodarki budżetowej, agencje wykonawcze i państwowe fundusze celowe, Naro