Wartość dodana a podatek VAT

Wartość dodana (ang. Value Added Tax, VAT) to jedna z najważniejszych form podatku obowiązujących w Polsce i na świecie. VAT jest podatkiem pośrednim, co oznacza, że jest on pobierany na każdym etapie produkcji i dystrybucji towarów lub usług. Wartość dodana to różnica między wartością produktu lub usługi a kosztami jej produkcji. Innymi słowy, jest to wartość, którą dana firma dodaje do produktu lub usługi w procesie ich produkcji lub dystrybucji. Podatek VAT jest pobierany na każdym etapie produkcji i dystrybucji towarów lub usług, co oznacza, że jest on pobierany przez każdego sprzedawcę w łańcuchu produkcji. W przypadku sprzedaży towarów lub usług przez

Co oznacza dyskonto i redyskonto weksla?

Dyskonto i redyskonto weksla to pojęcia związane z obrotem wekslowym, czyli instrumentem finansowym, którym posługują się przedsiębiorcy. Weksel to dokument, w którym jedna strona (wystawca) zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniędzy drugiej stronie (właścicielowi weksla) w określonym czasie. Dyskonto weksla to rabat, jaki wystawca weksla może otrzymać, sprzedając go wcześniej niż w momencie jego wymagalności. Oznacza to, że przedsiębiorca, który otrzymał weksel i chce otrzymać pieniądze szybciej, może zaoferować go do sprzedaży innemu podmiotowi, tzw. dyskontującemu. Dyskontujący przeprowadza analizę ryzyka i decyduje, czy jest w stanie kupić weks

Decyzja ustalająca i określająca – czym się różnią?

Decyzja ustalająca i decyzja określająca to dwa różne pojęcia, często mylone ze sobą, a jednak mające swoje odrębne znaczenia. Oba rodzaje decyzji mają charakter aktu administracyjnego i stanowią jeden z podstawowych sposobów działania organów administracji publicznej. Decyzja ustalająca to decyzja administracyjna, w której organ administracyjny określa prawo lub fakty istotne dla danego stanu faktycznego. Innymi słowy, decyzja ustalająca ma na celu ustalenie, czy w danym przypadku zachodzi pewne prawo czy fakty, które wpływają na to, jakie dalsze kroki mogą zostać podjęte. Przykłady decyzji ustalającej to np. decyzja stwierdzająca nabycie spadku, decyzja ustalaj