Minister Finansów jako organ podatkowy

Minister Finansów jest jednym z organów podatkowych. Do jego zadań należy zawieranie porozumień w zakresie ustalania cen transakcyjnych oraz wydawanie interpretacji indywidualnych i ogólnych. Minister Finansów jest organem, któremu przysługuje prawo do żądania przekazania informacji objętych tajemnicą skarbową, pod warunkiem spełnienia pewnych przesłanek. Minister Finansów jest organem pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, zmiany lub uchylenia decyzji, albo stwierdzenia jej wygaśnięcia, a także wznowienia postępowania. Od wydanych przez niego decyzji można wnieść do Ministra Finansów odwołanie, a zatem jest on jednocześnie organem po

Zadania naczelnika urzędu celnego

Naczelnik urzędu celnego zajmuje się wymiarem, poborem i kontrolą podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów (VAT), podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, a także podatku od gier i od wydobycia niektórych kopalin. Do jego zadań należy też wykonywanie kontroli oraz rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw skarbowych i skarbowych wykroczeń. Naczelnik urzędu celnego powinien podejmować działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie przestępczości skarbowej. Jego zadaniem jest też wymiar i pobór należności celnych i innych opłat tego typu oraz nadawanie towarom przeznaczenia celnego. Inne zadania spoczywające na naczelniku urzędu celnego są określone w

Zadania naczelnika urzędu skarbowego

Urzędy skarbowe są jednostkami, które prowadzą dochodzenia w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz występują jako oskarżyciel publiczny w postępowaniu prowadzonym w tego typu sprawach. Urzędy skarbowe występują także w roli wykonawcy kar majątkowych. Z kolei naczelnicy urzędu skarbowego są organami, które wykonują zadania właśnie przy pomocy urzędów skarbowych. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzje ustalające i decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego oraz pobiera podatki i niepodatkowe należności budżetowe. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatników i przyjmuje deklaracje podatkowe oraz wykonuje kontrolę podatkową