Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki

Wykonanie zastępcze w podatkach

Wykonanie zastępcze jest sposobem wykonania zobowiązania podatkowego. Polega ono na potrąceniu, przeniesieniu własności rzeczy lub praw majątkowych, albo na przejęciu własności nieruchomości lub prawa majątkowego w toku postępowania egzekucyjnego. Może zatem nastąpić w drodze jednej z trzech wymienionych form. Wykonanie zastępcze powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego i jest przykładem tzw. wygaśnięcia efektywnego. Charakteryzuje się tym, że stosunek podatkowy ustaje jednocześnie z zaspokojeniem roszczenia wierzyciela podatkowego, którym jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Inne przykłady wygaśnięcia efektywnego to zapłata podat

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Instytucja przedawnienia zobowiązania podatkowego została szczegółowo omówiona w rozdziale ósmym ustawy Ordynacja podatkowa. Okres przedawnienia dla zobowiązań podatkowych powstających na mocy decyzji ustalającej wydanej przez organ podatkowy wynosi 3 lata. Termin biegnie od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli podatnik nabył grunt leśny 10 czerwca 2015 roku i stał się jego właścicielem, termin biegnie od końca 2015 roku. Przedawnienie uprawnienia do wydania skutecznej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego upłynie zatem 2 stycznia 2018 roku. Dzień 1 stycznia jest dniem wolnym od pracy, więc termin upływa nast

Podatek VAT czy PTU?

Podatek VAT jest podatkiem od wartości dodanej wprowadzonym na obszarze Unii Europejskiej. W Polsce również przyjęło się określenie podatku VAT, chociaż zgodnie z polską terminologią powinien on być określany jako PTU, czyli podatek od towarów i usług. Podatek VAT jest jednym z głównych źródeł dochodu unijnego budżetu. Został on wprowadzony w 1979 roku. Dla odróżnienia tego podatku od obowiązującego w Polsce podatku od towarów i usług określa się go mianem unijnego podatku VAT. Wpłaty państw członkowskich UE z tytułu VAT są obliczane w skomplikowany sposób. Metoda ustalania wysokości wpłaty została opracowana z uwzględnieniem różnic poziomów stawe