Wartość dodana a podatek VAT

Wartość dodana jest rzeczywistym wkładem przedsiębiorcy w wartość wytworzonego produktu lub usługi. Wartość dodana obejmuje zysk netto, podatek dochodowy, koszty pracy, amortyzację oraz odsetki od pożyczek i kredytów zapłacone przez przedsiębiorcę. Na podstawie wartości dodanej oblicza się wysokość podatku od wartości dodanej określanej także często podatkiem od towarów i usług. Wartość dodana może być też określana jako przyrost wartości sprzedaży towaru lub usługi w określonej fazie procesu gospodarowania. Podatek VAT jest wielofazowym podatkiem, ale pozbawionym kaskadowego charakteru. Podatnik nalicza go od wartości sprzedanej towaru lub usługi, lec

Co oznacza dyskonto i redyskonto weksla?

Weksel uchodzi za najstarszy instrument finansowy, bo stosowano go już w okresie średniowiecza. Wówczas pełnił on rolę krótkoterminowego środka zapłaty. Weksel jest dokumentem, który zobowiązuje wystawcę, albo wskazaną przez niego osobę, do zapłaty w określonym terminie sumy pieniężnej do rąk osoby wskazanej w dokumencie. Dyskonto weksla polega na wykupie go przez bank przed terminem płatności i z potrąceniem odsetek dyskontowych. Potrąceniu podlegają odsetki dyskontowe, które są liczone za okres od daty dyskonta weksli do momentu ich płatności. Redyskonto jest wykupem weksli zdyskontowanych przez inne banki przed terminem płatności. Narodowy Bank Polski wyma

Decyzja ustalająca i określająca – czym się różnią?

Organy podatkowe podejmują rozstrzygnięcia w kwestii wysokości zobowiązania podatkowego w drodze decyzji. Decyzja ustalająca ma charakter konstytutywny i jest wydawana w sytuacji, gdy zobowiązanie podatkowe nie powstaje z mocy prawa, lecz konieczne jest ustalenie jego wysokości na podstawie informacji zawartych w deklaracji złożonej przez podatnika. Decyzja ustalająca jest wydawana m.in. odnośnie do podatku od nieruchomości. Zobowiązanie podatkowe powstaje z chwilą doręczenia decyzji podatnikowi. Z kolei decyzja określająca ma charakter deklaratoryjny i jedynie stwierdza prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, które powstało z mocy samego prawa. Decyzja okr