Kompetencje dyrektora izby celnej

Dyrektor izby celnej jest powoływany i odwoływany przez Ministra Finansów na wniosek Szefa Służby Celnej. Dyrektor izby celnej nadzoruje działalność naczelników urzędów celnych oraz rozstrzyga w II instancji sprawy, które w I instancji są rozstrzygane przez naczelników. Dyrektor izby celnej realizuje politykę kadrową i szkoleniową nie tylko w izbach celnych, ale i w urzędach celnych oraz prowadzi działania związane z wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, a także podejmuje działania w celach zapobiegawczych. Dyrektor izby celnej pobiera celne należności, podatki, opłaty i dopłaty. Spoczywają na nim także obowiązki wynikając

Kompetencje dyrektora izby skarbowej

Dyrektor izby skarbowej nadzoruje naczelników urzędów skarbowych oraz jest organem II instancji w sprawach, które są rozstrzygane w I instancji przez naczelników urzędów skarbowych. Do jego zadań należy też zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym między innymi identyfikacja obszarów zagrożeń, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie podatkowych obowiązków. Ważną kompetencją dyrektora izby skarbowej jest ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców, a także analizowanie prawidłowości ich wykorzystywania. Zakres Dyrektor izby skarbowej wykonuje także inne zadania, które są określone w odrębnych przepisach. Zadania wymienione

Interpretacje indywidualne i ich skutki

Interpretacje indywidualne są wydawane na wniosek zainteresowanego. We wniosku należy przedstawić stan faktyczny oraz stan prawny, którego on dotyczy, a także swoją opinię prawną w tym przedmiocie. Wnioskodawca powinien wyczerpująco opisać stan faktyczny. Może to być zdarzenie, które już nastąpiło, albo zdarzenie przyszłe. Należy dodać, że opis więcej niż jednego stanu faktycznego nie jest błędem formalnym. W takiej sytuacji konieczne jest jednak wniesienie opłaty odpowiednio za każdy przedstawiony stan faktyczny. Interpretacje indywidualne są wydawane przez Ministra Finansów. Po wydaniu interpretacji indywidualnej jest ona niezwłocznie doręczana zainteresowa