Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl >Artykuły dla kategorii ‘Budżet państwa

Jakie kompetencje ma Zarząd NBP?

Zarząd Narodowego Banku Polskiego składa się z członków w liczbie od sześciu do ośmiu, w tym z dwóch wiceprezesów NBP. W skład zarządu wchodzi też Prezes NBP, który pełni rolę przewodniczącego. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa NBP na sześcioletnią kadencję. Do zadań zarządu należy realizowanie uchwał Rady, podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych kompetencji organów Narodowego Banku Polskiego. Do tych spraw należą między innymi zadania z zakresu polityki kursowej. Zarząd określa zasady gospodarowania funduszami, organizacji i podziału zadań oraz zasady polityk

Etapy procedury budżetu samorządowego

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały budżetowej. Przygotowanie projektu jest zadaniem organu wykonawczego, który przedkłada gotowy projekt organu stanowiącemu wraz z uzasadnieniem. Jednocześnie przesyła on projekt do regionalnej izby obrachunkowej celem zaopiniowania. Kolejnym krokiem jest uchwalenie uchwały budżetowej. Organ wykonawczy może przygotować harmonogram wykonania budżetu. Następuje przekazanie środków publicznych dysponentom i wykonanie uchwały budżetowej. W terminie do 28 lutego jednostki samorządowe przesyłają sprawozdanie z wykonania planów finansowych, a w terminie

Rezerwy budżetu państwa

W budżecie państwa tworzy się rezerwę ogólną oraz mogą być tworzone rezerwy celowe. Rezerwa ogólna powinna wynosić nie więcej niż 0,2% wydatków. Rezerwy celowe nie mogą natomiast łącznie przekraczać kwoty 5% wydatków. Rezerwy celowe są tworzone w przypadkach przewidzianych odrębnymi ustawami, a także wówczas, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie wydatków na pewne cele w toku przygotowania projektu ustawy budżetowej. Rezerwy celowe w budżecie państwa nieobjęte wspomnianym limitem dotyczą wydatków, których realizacja nastąpi pod warunkiem zaciągnięcia kredytu w międzynarodowej instytucji finansowej, albo w przypadku pozyskania środków z innych źródeł.