Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Podatki > Zaniechanie poboru podatku

Etapy procedury budżetu samorządowego

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały budżetowej. Przygotowanie projektu jest zadaniem organu wykonawczego, który przedkłada gotowy projekt organu stanowiącemu wraz z uzasadnieniem. Jednocześnie przesyła on projekt do regionalnej izby obrachunkowej celem zaopiniowania. Kolejnym krokiem jest uchwalenie uchwały budżetowej. Organ wykonawczy może przygotować harmonogram wykonania budżetu. Następuje przekazanie środków publicznych dysponentom i wykonanie uchwały budżetowej. W terminie do 28 lutego jednostki samorządowe przesyłają sprawozdanie z wykonania planów finansowych, a w terminie do 31 marca organ wykonawczy sporządza sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej. Sprawozdanie jest badane przez komisję rewizyjną i opiniowane przez regionalną izbę obrachunkową. Jeżeli liczba mieszkańców wynosi więcej niż 150 tys. sprawozdanie z wykonania budżetu jest badane przez biegłego rewidenta. Na podstawie opinii i przedłożonych sprawozdań organ stanowiący podejmuje uchwałę o udzieleniu lub nieudzieleniu organowi wykonawczemu absolutorium.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.