Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Finanse > Sprawozdanie finansowe

Etapy procedury budżetu samorządowego

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały budżetowej. Etapy procedury budżetu samorządowego Przygotowanie projektu jest zadaniem organu wykonawczego, który przedkłada gotowy projekt organu stanowiącemu wraz z uzasadnieniem. Jednocześnie przesyła on projekt do regionalnej izby obrachunkowej celem zaopiniowania. Kolejnym krokiem jest uchwalenie uchwały budżetowej. Organ wykonawczy może przygotować harmonogram wykonania budżetu. Etapy procedury budżetu samorządowego Następuje przekazanie środków publicznych dysponentom i wykonanie uchwały budżetowej. W terminie do 28 lutego jednostki samorządowe przesyłają sprawozdanie z wykonania planów finansowych, a w terminie do 31 marca organ wykonawczy sporządza sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej. Sprawozdanie jest badane przez komisję rewizyjną i opiniowane przez regionalną izbę obrachunkową. Jeżeli liczba mieszkańców wynosi więcej niż 150 tys. sprawozdanie z wykonania budżetu jest badane przez biegłego rewidenta. Etapy procedury budżetu samorządowego Na podstawie opinii i przedłożonych sprawozdań organ stanowiący podejmuje uchwałę o udzieleniu lub nieudzieleniu organowi wykonawczemu absolutorium.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.